دانلود مقاله ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎي ورودي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪاري

مقالات پزشکی با طب
تبلیغات
تبلیغات

آپلود عکس , آپلود رایگان 


آپلود عکس , آپلود رایگان 

آپلود عکس , آپلود رایگان 

نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1
 1. #1
  علم اندیشعلم اندیشعلم اندیشعلم اندیشعلم اندیش مدیر ارشد
  تاریخ عضویت
  دی 1348
  محل سکونت
  تهران
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی
  رشته تحصیلی
  شهرسازی
  گرایش تحصیلی
  --
  نوشته ها
  1,575
  حالت من
  Khoshhal
  تشکرها
  1,573
  1,437 بار تشکر شده در 843 پست

  PDF دانلود مقاله ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎي ورودي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪاري

  چکیده
  در ﮔﺬﺷﺘﻪ ورودي ﺷﻬﺮ، ﻣﻔﺼﻞ اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﻓﻀﺎي ﻣﺼﻨﻮع داﺧﻞ و ﻓﻀﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ﺑـﻮد.ﺑـﺮﻫﻢ ﺧـﻮردن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﺷﺪن، ﻓﻀـﺎﻫﺎي ورودي ﺷـﻬﺮ را دﭼـﺎر ﺑـﯽ ﻫـﻮﯾﺘﯽ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯿﻬﺎ ﻣﺒﺎدي ورودي را از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﮏ ﻓﻀﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻬﺮي ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﻀﺎي ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ورودي آن اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ و ﭘﯿﺶ داوري ﻫﺎي وي ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻓﻀﺎي ورودي وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﻌـﺮف ﺷـﻬر اﺳـﺖ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗـﻮي و ﻋﻤﯿـﻖ ﺑـﺎ ﻣﺨـﺎﻃﺒﯿﻦ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و درﺷـﮑﻞ ﮔﯿـﺮي ﺧـﺎﻃﺮات ﺟﻤﻌـﯽ و ﺗﺼﻮرات ذﻫﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻟﮕﻮي ﺑﯽ ﻣﺄﺧﺬ ﻓﻠﮑﻪ و ﺑﻠﻮار ﮐﻪ درﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾـﺮان ﺗﻘﻠﯿـﺪ ﻣـﯽﮔـﺮدد ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮ اﻣﺮوز ﻧﯿﺴﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺎ ﻣﻘﺪم ﺑـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ دروﻧـﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور اﯾﻦ ﻓﻠﮑﻪ و ﺑﻠﻮارﻫﺎ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ورودي ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽ ﮔﺮدﻧـﺪ، در درون ﺷﻬﺮ ﺟﺎي ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺑﻌﺎد ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﯾﮏ ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺷﻬﺮي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ آﺗـﯽ ﭘﺎﯾـﺪار ﻻزم اﺳـﺖ.اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ درﺻﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎي ورودي ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﭘﺎﯾﺪاري ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ و ﮐﻨﮑـﺎش ﻗﺮاردﻫـﺪ.ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺑﻌﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺒـﺎدي ورودي ﺷـﻬﺮﻫﺎ اراﺋـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد.ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺑﻨﯿﺎدي و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ.
  فایل های پیوست شده
  • نوع فایل: pdf Ab1046.pdf (114.6 کیلو بایت, 0 مشاهدات)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که مطلب فوق را خوانده اند ، به این مطالب هم سر زده اند :

 1. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه 21 آذر 92, 10:58
 2. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه 20 آذر 92, 20:51
 3. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه 20 آذر 92, 14:42
 4. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه 10 آذر 92, 11:52
 5. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه 27 آبان 92, 19:04

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها

علاقه مندی ها

علم اندیش مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
twitter facebook rss
yahoo
هرگونه كپي برداري از مطالب سايت با ذكر منبع (انجمن علم انديش)بلامانع ميباشد
انجمن علم اندیش فعالیت خود را از مهر ماه 1391 آغاز کرده است و همواره در تلاش است بتواند بهترین خدمات را به شما قشر فرهیخته کشور ارائه کند.

اکنون ساعت 20:01 برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +4.5 می باشد.

ایمیل پست الکترونیکی مدیریت سایت : sms30001220000351@gmail.com
پیامک سامانه پیامک : 30001220000351